domingo, 6 de septiembre de 2009

Que vai pasar co ciclo de Química Ambiental?

O INCUAL (Instituto Nacional das Cualificacións) ten publicadas as cualificacións profesionais a partir das cales se están a deseñar os ciclos formativos das diferentes familias profesionais. O ciclo de Química Ambiental que se imparte no IES A Basella pertencía á Familia Profesional Química; pero non se atopa no novo listado desta familia.


Víñase falando, desde fai tempo, de que os contidos do ciclo de Química Ambiental se incorporarían á Familia Profesional de Medio Ambiente, pero non necesariamente co mesmo nome. Revisado o INCUAL, estas son as cualificacións da nova familia profesional denominada "Seguridad y Medio Ambiente" que se vai a crear.
As cualificacións estructúranse en tres niveis. O primeiro cunha titulación, o segundo con sete e o terceiro, ou superior, con catro.
Polo tanto este ciclo desaparece e non vai a ser substituído por ningún semellante (xa que os seus contidos distribuiránse en catro titulacións que incorporarán novos contidos). En todo caso haberá que decidir se impartir algún dos novos ciclos da familia química ou da familia de medio ambiente. Ou, tamén, rachar con todo e comezar de novo. Ou incluso quedar sen ningún ciclo.
Así, pois, seguramente este será o último ano en que poida obterse esta titulación que ofrece unha ampla marxe de opcións laborais na xestión ambiental das empresas e outros campos ambientais que nas novas titulacións xa pertencerán á familia profesional de medio ambiente na que as competencias serán distribuidas en varios títulos de dous anos completos. Estamos, pois, ante unha ocasión única e privilexiada para obter un título polivalente respecto dos futuros ciclos formativos.
Fai un ano que intento atoparlle resposta ao futuro deste ciclo e parece ser que non hai ninguén que o saiba, a pesares de que nestes momentos estou participando na elaboración dos deseños curriculares da nova FP e estou en contacto cos máximos dirixentes da reforma. A estas coclusións cheguei pola miña propia conta e risco despois de revisar o INCUAL. Se as miñas conclusións están equivocadas agradecería as correspondentes rectificacións ou opinións.

NOTA: As cualificacións do INCUAL foron definidas polos expertos profesionais das diferentes empresas da familia profesional. Non teñen que transformarse necesariamente en títulos formativos. Esta función correspóndenos aos expertos educativos que, considerando as cualificacións propostas temos que definir os correspondentes títulos que as incorporen. Deste xeito, incluso sería posible (anque o considero pouco probable) que os expertos educativos elaboraran a partir desas cualificacións demandadas polos empresarios un título ou ciclo formativo que se denominara "Química Ambiental". Vistas as cualificacións paréceme máis probable que o seu nome faga referencia á xestión ambiental na empresa e se perda a vinculación coa química. Pero serán os expertos educativos participantes os que o decidan.