domingo, 13 de diciembre de 2009

Analfabetos do futuro

Navegando por Microsiervos atopei unha frase que nos afecta aos profesores e coa cal estou totalmente dacordo xa que a idea que transmite apoia a miña práctica docente. Para dicilo doutro modo, este é o meu concepto do ensino na situación actual cando a información está ao alcance de calquera: Temos que ensinarlle ao alumnado a buscar, seleccionar e utilizar a información para afrontar a vida diaria. A frase é do psicólogo Herbert Gerjuoy:
Os analfabetos de mañá non serán os que non aprenderon a ler, senón os que non aprenderon a aprender.

viernes, 11 de diciembre de 2009

Exames de selectividade

Ainda que non sexa do meu campo, paréceme moi interesante esta web na que se explica, empregando vídeos, a resolución de 450 exercicios de selectividade de matemáticas.

Exercicios de selectividade de varias materias podemos consultalos en Selectividad.tv, onde están clasificadas as preguntas e as respostas por temas. Bastante parecida é Clases de apoyo, na que se da resposta aos exames completos. Tamén a de Educared.

Para Bioloxía e Xeoloxía son interesantes as cuestións e solucións desta páxina.

Libro de exercicios de matemáticas e física e química resoltos.

Ejercicios Selectividad Resueltos Matematicas Fisica Quimica

sábado, 24 de octubre de 2009

Cogumelos de Galicia

Agora que estamos no outono, a tempdad dos cogumelos, penso que vén ben un repaso ás guías das setas. Tiña a intención de facer cos alumnos unha exposición de setas no Instituto; pero as materias xa non son o que eran. Agora xa non se estudian este tipo de cousas nos Institutos. E posto que só teño dúas horas semanais corro o risco de non cumprir o temario.
Para quen lle interese coñecer os cogumelos galegos aquí vai un enlace. E para quen queira coñecer algúns nomes galegos aquí vai outro.

jueves, 8 de octubre de 2009

Estratexias de aprendizaxe

"As estratexias de aprendizaxe fan referencia aos métodos que usan os estudiantes para aprender".
Con esta frase comeza o interesante knol de Gladys Gahona sobre técnicas de estudio.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Que vai pasar co ciclo de Química Ambiental?

O INCUAL (Instituto Nacional das Cualificacións) ten publicadas as cualificacións profesionais a partir das cales se están a deseñar os ciclos formativos das diferentes familias profesionais. O ciclo de Química Ambiental que se imparte no IES A Basella pertencía á Familia Profesional Química; pero non se atopa no novo listado desta familia.


Víñase falando, desde fai tempo, de que os contidos do ciclo de Química Ambiental se incorporarían á Familia Profesional de Medio Ambiente, pero non necesariamente co mesmo nome. Revisado o INCUAL, estas son as cualificacións da nova familia profesional denominada "Seguridad y Medio Ambiente" que se vai a crear.
As cualificacións estructúranse en tres niveis. O primeiro cunha titulación, o segundo con sete e o terceiro, ou superior, con catro.
Polo tanto este ciclo desaparece e non vai a ser substituído por ningún semellante (xa que os seus contidos distribuiránse en catro titulacións que incorporarán novos contidos). En todo caso haberá que decidir se impartir algún dos novos ciclos da familia química ou da familia de medio ambiente. Ou, tamén, rachar con todo e comezar de novo. Ou incluso quedar sen ningún ciclo.
Así, pois, seguramente este será o último ano en que poida obterse esta titulación que ofrece unha ampla marxe de opcións laborais na xestión ambiental das empresas e outros campos ambientais que nas novas titulacións xa pertencerán á familia profesional de medio ambiente na que as competencias serán distribuidas en varios títulos de dous anos completos. Estamos, pois, ante unha ocasión única e privilexiada para obter un título polivalente respecto dos futuros ciclos formativos.
Fai un ano que intento atoparlle resposta ao futuro deste ciclo e parece ser que non hai ninguén que o saiba, a pesares de que nestes momentos estou participando na elaboración dos deseños curriculares da nova FP e estou en contacto cos máximos dirixentes da reforma. A estas coclusións cheguei pola miña propia conta e risco despois de revisar o INCUAL. Se as miñas conclusións están equivocadas agradecería as correspondentes rectificacións ou opinións.

NOTA: As cualificacións do INCUAL foron definidas polos expertos profesionais das diferentes empresas da familia profesional. Non teñen que transformarse necesariamente en títulos formativos. Esta función correspóndenos aos expertos educativos que, considerando as cualificacións propostas temos que definir os correspondentes títulos que as incorporen. Deste xeito, incluso sería posible (anque o considero pouco probable) que os expertos educativos elaboraran a partir desas cualificacións demandadas polos empresarios un título ou ciclo formativo que se denominara "Química Ambiental". Vistas as cualificacións paréceme máis probable que o seu nome faga referencia á xestión ambiental na empresa e se perda a vinculación coa química. Pero serán os expertos educativos participantes os que o decidan.

domingo, 2 de agosto de 2009

Recursos educativos en Cuadernalia

Cuadernalia é unha comunidade educativa con interesante información para o profesorado. Tamén recopila unha colección de recursos educativos para tódolos niveis de ensino e para tódalas materias.
Tamén en Educasites se recopilan recursos educativos.

domingo, 24 de mayo de 2009

Lei de protección da paisaxe de Galicia

Acceso a un documento do Colexio de Inxeñeiros de Camiños sobre a normativa e outros temas.
Tamén se pode descargar o BOE que recolle a ratificación e o Convenio Europeo da Paisaxe e as bases para a aplicación do convenio en España.
Asimismo pódese descargar un método de valoración da paisaxe costeira proposto polo Departamento de Edafoloxía do Colexio Universitario de Ourense.
E un modelo de ficha de avaliación paisaxística.

jueves, 21 de mayo de 2009

Métodos de análisis de lodos e solos

Podemos descargar un método analítico no que se indican graficamente os procesos para facilitar a realización.

domingo, 10 de mayo de 2009

Transformación de coordenadas xeográficas a UTM

Atopeime varias veces co problema de transformar coordenadas xeográficas a UTM e viceversa. Na web do Instituto Geográfico Nacional hai unha pequena utilidade que nos fai este traballo.
Para transformar coordenadas xeográfica a UTM.
Para transformar coordenada UTM a xeográficas.
Para transformar coordenadas en formato GML a WTCS.
Tamén conta cun interesante servicio cartográfico (WMS, WFS, WCS, WPS, CSW, SLD e WCTS).
Tamén conta cunha serie de servicios para desenvolvementos cartográficos.

viernes, 24 de abril de 2009

Webquest sobre as Competencias Básicas

Non tes claro este asunto das competencias? Fai esta webquest e verás todo máis claro.

As competencias básicas no sistema educativo

Estes últimos meses andan as Comisións Pedagóxicas dos institutos intentando organizar a introducción das competencias básicas como un elemento fundamental do currículo educativo, xa que como case todos sabemos, a avaliación que ata o de agora se facía sobre os obxectivos tendo como referencia os criterios de avaliación deberase facer a partir de agora a través das competencias básicas.
As competencias son o conxunto de coñecementos (contidos conceptuasis), destrezas (contidos procedementais) e actitudes (contidos actitudinais) necesarios para a realización persoal a través do currículo (obxectivos) que se avalían indirectamente a través dos criterios de avaliación.
Moitos profesores xa avaliabamos competencias específicas de cada área. Agora tamén temos que avaliar as competencias correspondentes a outras áreas e incluso transversais a todas as áreas.
De tódolos xeitos estamos algo, pouco ou moi desorientados sobre a metodoloxía de incorporación ao currículo. O Departamento de Educación do Goberno Vasco elaborou un documento clarificador: "Las competencias básicas en el sistema educativo"Tamén o Centro do Profesorado de Linares, da Junta de Andalucía ten unha serie de documentos moi interesantes para axudarnos nesta tarefa.

lunes, 30 de marzo de 2009

O ensino obrigatorio non é selectivo

Polo menos eso é o que se establece en toda a normativa desde que se ampliou o ensino obrigatorio ata a secundaria. Polo tanto non se trata de seleccionar aos mellores, senón de axudar a todos. Vexamos o que di un experto:José Moya Otero é profesor de Métodos de investigación e diagnóstico en Educación da Universidade de Las Palmas. Ten varias publicacións sobre investigación e métodos de ensino.

Como se avalían as competencias básicas

A normativa educativa establece que a avaliación no sistema educativo debe realizarse sobre os obxectivos e as competencias básicas. Para avaliar os obxectivos veñen sinalados os criterios de avaliación no deseño curricular. O que temos que facer é relacionar eses criterios de avaliación das diferentes áreas coas competencias básicas.
¿Como se fai esto?
Buscando as fontes de información máis adecuadas: as que aportan datos sobre a resolución de tarefas.
Por exemplo, se un alumno fai un traballo en Power Point estamos avaliando tamén as competencias lingüística e dixital. Se ademáis o traballo require a interpretación dunha gráfica estatística tamén avaliamos a competencia matemática e se por riba o fixo en grupo e o teñen que expoñer tamén avaliamos a súa competencia social. Como para elaborar este traballo tivo que leer varios textos, tamén estamos avaliando as súas competencias lingüística e de capacidade de aprender. Como tivo que deseñar o traballo con gráficos tamén estamos avaliando a competencia artística. Por último, se no traballo se establecen relacións espacio temporais ou observacións experimentais, estaremos avaliando a competencia sobre coñecemento e interación co mundo físico.
Polo tanto cunha única fonte de información podemos avaliar os obxectivos en función dos criterios de avaliación e as oito competencias básicas. Así de sinxelo.
Vexamos un vídeo:http://www.estudiaroposiciones.com/programacion/documentos/actividades.docAs competencias adquírense a través de tarefas que movilicen tódolos recursos persoais (coñecementos, habilidades, actitudes e experiencias) para resolver un problema enmarcado nun contexto e empregando tódolos saberes dispoñibles. Neste documento indícase como elaborar esas tarefas, e nesta presentación a estructura das tarefas.

jueves, 26 de marzo de 2009

O Senado español aproba por unanimidade axudar aos alumnos con dislexia

A moción foi proposta pola senadora popular María José Nicolás e foi aprobada por unanimidade por tódolos grupos parlamentarios.
Plantéxase elaborar un Plan de Formación do profesorado de primaria e secundaria co fin de adoptar estratexias metodolóxicas adecuadas a estes alumnos e introducir materiais de traballo que faciliten a aprendizaxe dos disléxicos.
A senadora María José Nicolás afirma que o profesorado é o suxeito clave para evitar o fracaso escolar derivado da dislexia e que actualmente os profesores ou non teñen medios ou carecen da formación necesaria.
Pola súa banda, o Partido Popular pediulle ao Ministerio de Educación que non se agoche baixo a escusa das transferencias e que ofreza programas de formación permanente do profesorado xa que o Ministerio ten a obriga de orientar a educación de acordo coa normativa vixente.
Información da prensa escrita.
Documento aprobado polo Senado español.

domingo, 1 de febrero de 2009

lunes, 12 de enero de 2009

Alumnos que necesitan comprensión

A dislexia é unha dificultade na lecto-escritura que, para a desgracia dun 10 % do alumnado, é o código empregado no sistema educativo. Esta dificultade facilmente superable cando se detecta a tempo e se aplican as medidas de atención á diversidade é, sen embargo, o motivo do fracaso escolar xa que se procura evitar a súa detección e recoñecemento porque rompe a rutina do profesorado e demostra a imperfección do emprego dun único método de ensino: os profesores non queren modificar o seu método infalible para o alumnado que non ten problemas de aprendizaxe.
Se un 10 % do alumnado fracasam por ser disléxicos, eso significa que a terceira parte (un 35 %) podería recuperarse se o profesorado se esforzara un pouco por adaptar os seus métodos de ensino aos sistemas de aprendizaxe destes rapaces. Noutros países así o fan, logrando non só diminuir considerablemente o índice de fracaso escolar senón tamén formar a grandes científicos e tecnólogos: Neston, Einstein, Billy Gates, Tomás Edison, ... foron disléxicos. Pero España é o país co maior índice de fracaso escolar da Unión Europea e parece ser que nos gusta ocupar este lugar. Precisamente é nas letras onde os informes Pisa nos sitúan en peor lugar; pero téndese a votarlle a culpa aos alumnos e non aos métodos de ensino.
Sen embargo tamén hai profesoras e profesores que entenden que a principal función dun docente é a formación do seu alumnado. Como exemplo esta páxina dunha profesora, Josefina Herrera do IES Los Remedios, da localidade de Ubrique (Cádiz) onde se trata a problemática das dificultades específicas de aprendizaxe e se recopila unha serie de orientacións pedagóxicas para evitar a discriminación destes rapaces e rapazas que, polo xeral, son intelixentes e creativos. Claro que todo esto é de nula utilidade para os profesores que posúen un método único e infalible.